طي توافق بعمل آمده شهرداري با اداره آموزش و پرورش گنابادديوار در مسير تعريض