شنبه01/آبان/1400

با حضور آقاي مهندس بنايي در جلسه شوراي شهر و عرض تبريك به منتخبين پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر بيدخت ،اعضاي محترم شوراي شهر

خواسته ها و برنامه هاي خودرا در حوزه هاي راه ، بهداشت و درمان اعلام و به سمع ايشان رسانيدند، در اين جلسه مقرر گرديد جهت پيگيري امور راه شوراب- بيمرغ پيگيري جهت كد دار نمودن اين خواسته مردم پسكلوت و شوراي بيدخت پيگيري گردد. همچنين مقرر گرديد جلسه­اي جهت پيگيري احياي بيمارستان بيدخت با حضور نماينده شوراي شهر بيدخت و آقاي مهندس بنايي با وزير محترم بهداشت در تهران هماهنگ گردد، تا امور مربوط به پيگيري قول مساعد وزير محترم بهداشت جناب آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي جهت ايجاد بخش سوختگي در محل بيمارستان بيدخت محقق گردد.