پيرو فراخوان شهرداري بيدخت در خصوص طراحي و معماري ميدان ورودي شهر و اتمام مهلت تعيين شده جهت ارائه طرح ،جلسه بررسي و داوري طرح هاي ارائه شده با حضور كارشناسان محترم

جناب مهندس حافظ و سركار خانم مهندس ايراني ،شهردار،رياست محترم شوراي شهر در مورخ 95/9/22 در محل شهرداري برگزار شد.

در اين مرحله از مجموع 22 طرح ارائه شده پس از بررسي هاي فني و كارشناسي هئيت داوران هيچ كدام از طرح ها را داراي شرايط لازم بعنوان المان برتر كه واجد مشخصات مورد درخواست بوده و قابليت اجرايي داشته باشد تشخيص ندادند. لذا پس از استماع و دفاعيات ارائه دهندگان طرح ها و ارائه توضيحات لازم و كارشناسي ، هئيت داوران 4 طرح از مجموع 22 طرح ارائه شده را بعنوان گزينه هاي قابل اصلاح و بررسي مجدد معرفي نمودند.

افرادي كه به توجه به توضيحات كارشناسان مقرر شد اصلاحاتي بر روي طرح هاي پيشنهادي خود انجام داده و به مرحله بعدي ارائه نمايند بدين شرح است :

1-آقاي رحمت ا... رجبي

2-سر كار خانم صبا نجار

3-آقاي عطايي

4-آقاي ابراهيم گنابادي

[widgetkit id="34" name="مسابقه فراخوان ميدان"]