دوشنبه27/دی/1400

در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم بيدختي و تكليف شهرداري ها به ايجاد بازار روز محلي و تائيد و تأكيد شوراي محترم اسلامي شهر، شهرداري بيدخت با مشاركت

بخش خصوصي مبادرت به ايجاد روز بازار نمود.

با در نظر گرفتن روز بازار هاي شهرها و شهرستان هاي هم جوار روز تعيين شده، دوشنبه هر هفته پيشنهاد گرديد كه امروز دوشنبه (96/1/21 ) بطور آزمايشي شروع بكار نموده و همشهريان محترم مي توانند جهت تهيه مايحتاج خود هم اكنون به محل در نظر گرفته شده (پاركينگ شمالي كمپينگ امام رضا(ع)‌ )مراجعه نمايند.ضمناً در اجراي ماده 11 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي آن دسته از شهرونداني كه داراي توليدات خانگي هستند مي توانندجهت عرضه محصولات خود از غرفه هاي اين روز بازاربطور رايگان استفاده نمايند.

[widgetkit id="62" name="روزبازار"]