دوشنبه27/دی/1400

با برپايي دوشنبه بازار در بيدخت استقبال خوبي از اين روز بازار بعمل آمد.

 

[widgetkit id="63" name="برژاي روزبازار"]