دوشنبه27/دی/1400

حضور پرشور مردم شهر بيدخت با مشاركت  بيش از 90درصدي در پاي صندوق هاي اخذ راي گيري شورا هاي اسلامي شهر  و رياست جمهوري

 [widgetkit id="65" name="حضور مردم در روز انتخابات"]