شنبه01/آبان/1400

مصاحبه خبرنگارایلنا با شهروندان  وشهردار بیدخت درخصوص درخواستهای مردمی و مشکلات شهر

 

مصاحبه ایلنا با شهروندان

مصاحبه ایلنا با آقای شهردار