شنبه03/مهر/1400

گزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدخت