همشهريان عزيز مديران محترم و موسسات دولتي و غير دولتي

با توجه به اينكه نصب هرگونه بنر و پارچه نويسي سطح معابر شهر بايستي با هماهنگي شهرداري صورت پذيرد ،لذا لازم است قبل از هر اقدام به شهرداري مراجعه در غير اينصورت نسبت به جمع آوري آن اقدام خواهد شد . شهردار بيدخت