پنج شنبه18/آذر/1400

((برخورد شهرداري بيدخت با ديوار نويسي هاي غير مجاز))

هرگونه ديوار نويسي در سطح شهر تنها با مجوز شهرداري مجاز است در غير اينصورت با متخلفين برخورد خواهد شد.

با توجه به ساماندهي تبليغات شهري (نصب پايه هاي مناسب جهت تبليغات و تعيين محل هايي براي تبليغات) و به استناد بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداري ها ،‌هر گونه نوشته و نقاشي روي ديوارها و سطوح در محدوده و حريم شهر ممنوع بوده ومنوط به اخذ مجوز از شهرداري مي باشد.لذا در صورت مشاهده هر گونه نقاشي يا ديوار نويسي بر روي سطوح، بدون مجوز شهرداري ، با متخلفان بر طبق ضوابط برخورد خواهد شد و به مجازاتهاي مقرر در قانون محكوم مي شوند.