پنج شنبه18/آذر/1400

عملكرد سه ساله دولت تدبير و اميد در استان خراسان رضويهمزمان با 12 ارديبهشت روز معلم؛ شهردار ،اعضاي شوراي اسامي شهر ،نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده اداره آموزش و پرورش ضمن حضور در تمامي مدارس سطح شهر روز معلم را به فرهنگيان محترم تربيك گفته و از زحمات كليه معلمين محترم قدر داني نمودند.با برپايي دوشنبه بازار در بيدخت استقبال خوبي از اين روز بازار بعمل آمد.نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها         

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم بيدختي و تكليف شهرداري ها به ايجاد بازار روز محلي و تائيد و تأكيد شوراي محترم اسلامي شهر، شهرداري بيدخت با مشاركتهفت ارديبهشت روز ايمني حمل ونقل گرامي باد.گزارش  شهرداري بيدخت از اقدامات استقبال از نوروز سال1396