شنبه03/مهر/1400

ساختار جغرافيائي شهر بيدخت

   شهر بيدخت در 9 كيلومتري شمال شرقي شهر گنـاباد  (مركز شهرستان) واقع  شده كه موقعيت آن در طــول جغرافيائي  41/58 وعرض جغرافيائي21 /34قرارگرفته است وسعت شهر بيدخت و قرات تابعه آن به دهستان پسكلوت مشهورمي باشد  2898 كيلومتر مربع يا  289800 هكتار مي باشـد كه  قـريب به يك سـوم مسـاحت كل شهرستـان مي باشد كه از لحاظ  تقسيمات داخلي بزگترين وسعت را به خود اختصاص مي دهد

ساختار طبيعي بيدخت

   شهر بيـدخت برروي تپه هاي رسي  كه منشـاء آن رازسوبات آبرفتـي تشكيل مي دهد بنا شده است كه طي ساليان متوالي از ارتفاعات جنوبي  شهرستان بر اثر فرسايشات آبي سرازير شده و مواد ريزدانه اي آن (رس،سليت) و مارن دراين منطقه رسوب وته نشين كرده است واز نظر زمين شناسي وعلم ديـرينه شناسي اين سرزمين متعلق به دوران دوم زمين شناسي ژوراسيك وكرتاسه مي باشد كه منطقه بصورت درياهاي ساحلي كم عمـق بوده كه براثر گرما پس روي دريا آب آن تبخير شده ورسوبات آن مواد گچ وآهگي برجـاي مانده كه سنگ بستراين شهر را غالبا تركيبات رسي وگچي تشكيـل مي دهد 0
  بعدا شيـت هاي دورون آن بر اثر چين خوردگي متورم وكسسته شـده كـه شكافهـاي زيـادي را برجـاي گـذشته خلاصه  اينكه بسترشهر بيدخت كفه هاي رسي وساحلي تشكيل مي دهـد شهر بيدخت از نظر پستي وبلندي در گـودترين نقـطه  شهـرستان قـرار دارد بطوريكه ارتفـاع آن از سطح دريـا1170متر مي باشـد كه وجود تپه ها رسي وكلوت هاي متعدد آنرا از مركز شهرستان پنهان نموده است
  آثار تاريخي  و باستاني  شهر  بيدخت

1-يخدان كوثر به مساحت  سه هكتار
2-منزل خواجه (حوصخانه) به مساحت 1000متر مربع
3- مسجد جامع بيدخت به مساحت 2000مترمربع
4- حمام قديمي كوثر به مساحت 200متر مربع
5-كاروانسراي حاجي معين به مساحت1200مترمربع
6-منزل معماري (محمدعلي جعفري)به مساحت 700مترمربع
7-منزل حاجي معين به مساحت 1200مترمربع
8-سراچه حاجي معين
9-بادگيرهاي قديمي (منزل حاج علي محمد رمضاني)
10-انبار قديمي پائين بيدخت به مساحت 1000متر مربع
11- حوض زهرا به مساحت 1000مترمربع
12-ايوان محل تهيه شيره انگور به مساحت 1000 مترمربع
13- حوضخانه باغ صالح آباد  به مساحت 1000مترمربع
14- آسياب قديمي صالح آباد به مساحت 1000 مترمربع
15-حوضخانه باغ پائين به مساحت 1000 مترمربع
16- گود باستاني (حمام قديمي) به مساحت 700 مترمربع
17-بازارچه پارك امت به مساحت 1000 مترمربع
18-بازارچه خيابان جمهوري اسلامي به مساحت 2000 مترمربع
19- محوطه تاريخي بيدخت به مساحت 10 هكتار
20-  خانقاه بيدخت به مساحت 5/2 هكتار
21- باغ منزل تابنده ( اندروني )به مساحت 3200 مترمربع
22-  منزل تابنده (بيروني )به مساحت 3500 مترمربع
23- منزل آقاي صالح عليشاه تابنده به مساحت 2000 مترمربع
24- انبار خيابان جمهوري اسلامي  به مساحت 1000 مترمربع
25- انبار دودرب بيدخت به مساحت 500 متر مربع
26-آب انبار دودرب صالح آباد
27-رباط جعفرآباد
28-سردرب غربي باغ صالح آباد
29-سردرب جنوب باغ صالح آباد
30-آب انبار حاج شيخ محمدحسن بيدختي 

مساجد ، حسينيه ها :
بيدخت داراي 11 مسجد وحسينيه به بنام مسجدجامع ،مسجد ولي عصر (عج)،مسجد وحسينيه نوسازي ،حسينيه بيدخت، مسجدامام جعفر صادق(ع)(خيابان آزادي)،مسجد خيابان پيروزي،نمازخانه خيابان انقلاب ،مسجد حاشيه جاده سنتو، مسجد سلمان روبه روي پمپ CNG، حسينيه مزار سلطاني