شنبه03/مهر/1400

به نام خداوند جان وخرد
شهروندان محترم بیدختی درشرایطی که بافشارهای معیشتی ناشی ازتحریم وعملکردبرخی مسئولین ایجادگردیده همچنین القای

حس نا امیدی ازسمت دشمنان ایران اسلامی،باحضورپرشورخوددرانتخابات28خردادنشان دادند همچون گذشته ضمن پایبندی به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی،به آینده روشن ایران اسلامی امیدوارند.لذا ضمن تقدیروتشکر ازکلیه عوامل دخیل درامرانتخابات،به منتخب محترم وانقلابی ملت جناب آیت الله رئیسی ومنتخبین محترم وجوان شورای ششم بیدخت تبریک عرض نموده،برایشان آرزوی سلامتی وموفقیت درانجام وظایف قانونی خود را دارم.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                            محمد میربیدختی شهرداربیدخت