شنبه03/مهر/1400

آغاز ساخت اولین جایگاه برداشت آب شیرین بیدخت    با توجه به جانمایی ده جایگاه برداشت آب ولوله گذاری حدود ۶ کیلومتر داخل شهر جهت انتقال آبعملیات جمع آوری موزائیک های فرسوده بلوار امام خمینی آغاز گردید،این پروژه با هدف تسهیل در عبور و مرور پیاده و طبق ضوابط مناسب سازی جهت معلولین انجام می گردد.مصاحبه آقای شهردار با ماهناماه فرهنگی اجتماعی گناباد 20شروع عمليات جدول گذاري بلوار 20 متري حدفاصل مسكن مهر و شهرك امام علي (ع)آگهی مزایده اجراهآگهی مزایده اجراه پمپ بنزین شهرداریبلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی  ورودی بیدخت از سمت جاده  قدیم می باشد، این بلوار بطول تقریبی 800 متر و عرض 34 متر بر اساس طرح ایمن سازی مورد تایید کار گروه