شنبه03/مهر/1400

مدارك لازم جهت مشارکت در طرح اقدام ملي مسكن (خود مالكين- اراضي بخش خصوصي)در طول ده سال گذشته شهر بیدخت با تغییر الگوی کشت سعی نموده با کاشت نهال های مثمر و مقاوم به خشکی با توجه به شرایط آب وهوایی منطقهشعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود:آگهي تجدید مزايده اجارهگزارش فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته جهت استقبال از بهار شهرداري بيدختآگهي مزايده اجاره